Du er her: Hjem > visjon

REVITALS HENSIKT

Vi har en drøm om å se Kristi legeme reise seg i Norge og demonstrere en levende Jesus gjennom å leve ut Kristuslivet ved barmhjertighet, omsorg og undergjerninger.

Vi har en drøm om å se hele registeret av tjenestegaver, som er beskrevet i Paulus brev til Efeserne, betjene menigheten slik at den bygges opp til å være en arena for Guds nærvær og kraft i lokalsamfunnet.

Vi har en drøm om å se evangelisttjenesten blomstre på nytt ved at unge mennesker med et kall fra Gud får muligheter til å utvikle sin tjeneste i samarbeid med en menighet som selv deltar aktivt i evangeliseringen.

HVORDAN REALISERE DETTE?
Det skjer ved å revitalisere den enkeltes gudsforhold og menighetens samhold og fellesskap slik at det legges et grunnlag for å fullføre misjonsbefalingen både hjemme og ute. Dette gjør vi ved å tilby evangelister og lærere og andre typer arbeidere som kan være i menigheten så lenge det er behov for det, og så lenge menigheten måtte ønske det. Når nye er vunnet for troen, hjelper vi til med å fostre dem. Vi bygger menighet samtidig som vi vinner nye for Gud. Dette gjøres i samarbeid med menigheten og dens ledelse.


1. VEKKE VED Å FORNYE DEN ENKELTES GUDSLIV
2. Pet 1,13 Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette…
a/ Enkel Kristusforkynnelse som fornyer kjærligheten til Ham. (Gal 3,1 - Kristus malt for øynene deres?)
b/ Hva vi har og hvem vi er i Ham. (Rom 8,32 - å gi oss alle ting sammen med ham?)
c/ Fornye og forfriske forholdet til og interessen for Bibel og bønn. (Apg 6,4 - bønnen og Ordets tjeneste.)

2. TENNE VED Å FORNYE MENGHETENS SAMHOLD OG FELLESSKAP
Apg 2,44 Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles.
a/ Undervisning om hvem og hva menigheten er. (1 Tim 3,15 Guds menighet, sannhetens støtte og…)
b/ Hjelpe til med å finne fram til mer nærhet mellom medlemmene slik at man kan tenne hverandre til å leve helhjertet for Jesus.
c/ Styrke omsorgen, trosfellesskapet og bønnelivet. (Apg Apg 2,42 - de holdt - urokkelig fast ved…)

3. UTRUSTE VED FORNYE ENGASJEMENTET BÅDE UTAD OG INNAD
Apg 8,5-34 Filip drog da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem.
a/ Ved å lære den enkelte å dele sin tro gjennom relasjoner med naboer, arbeidskollegaer og venner og bruke sin spesielle tjenestegave både utad og innad i menigheten.
b/ Ved å bruke evangelister som vil betjene menigheten i kortere eller lengre perioder .
c/ Gjennom kampanjer med kjente evangelister og andre som henvender seg til folk utenfor menigheten.
Filips tjeneste kan stå som eksempel for evangeliseringen. Han vant de store massene, men gikk også ut på en øde vei og vant hoffmannen fra Etiopia. Vi trenger både ”garnfiske og ”stangfiske” for å vinne mennesker for Jesus Kristus.


UNDERVISNING OG PRAKTISK GJENNOMFØRING
Vi har et undervisningsopplegg vi kaller ”Grunnvollen" som tar for seg de viktigste sidene av troen, menighetslivet og den enkelte kristnes liv i hverdagen.Emnene er grunnleggende for det arbeidet som gjøres utover selve undervisningen.

Det første vi gjør, i menigheter som ønsker et samarbeid med oss, er at vi tar en samtale om hvilke områder av menighetens liv som trenger å styrkes. Deretter legger vi frem det vi har å tilby for så å finne en fremgangsmåte som passer for menigheten. Deretter kan det gjøres en avtale om en prøveperiode hvor vi er til stede med en forkynner / medarbeider / evangelist fra REvital. Denne vil da følge de retningslinjer som er lagt for våre medarbeidere når det gjelder revitaliseringen.

Inspirere til livgivende bønn.
Bønnen og Ordets tjeneste ble høyt prioritert i den første menighet. Det er viktig å gjøre bønn attraktivt slik at det kan forløses åndelig liv, spontanitet og nådegaver. Enhver fornyelse, fremgang eller vekkelse er bare mulig ved at man lever i bønn. Derfor vil vi inspirere menigheten til å gå inn i målrettet og vedholdende bønn før vi setter i gang vårt arbeid. I noen tilfeller kan vi skaffe bønneteam som kan komme og hjelpe menigheten på dette området.

 

Vekkende og inspirerende forkynnelse
Brannen og gløden som er en naturlig del av kristenlivet må tennes opp igjen. Når en menighet ikke har vunnet nye på en stund, dør ofte denne brannen ut og slukner. Evangelistens tjeneste er ofte den sterkeste faktoren for å ”sette fyr på” menigheten igjen.

 

Systematisk undervisning
Men man trenger også et solid grunnlag å stå på når det gjelder troen. Derfor gir vi undervisning som styrker troen og gir innsikt i sannhetene i Guds ord.

 

Personlige samtaler
Dette kan hjelpe den enkelte til modenhet i liv og tjeneste. Her kan man sette ord på drømmer og lengsler og eventuelle utfordringer i kristenlivet. Slike samtaler kan også hjelpe den enkelte til å oppdage sine gudgitte gaver, og samtidig hjelpe de som har funnet sin tjeneste til å utvikle denne videre. Vi vil også gi hjelp og veiledning til lederskapet gjennom å benytte regelmessige samtaler i forbindelse med prosesser som settes i gang.

Trening av tjenestegaver
Vi vil også kunne gi praktisk støtte til å utvikle en tjenestegave som enten er under utvikling, eller som enda ikke har blitt tatt i bruk.

 

Få i gang utadrettet arbeid
Menigheten vil få hjelp til å komme inn i en evangeliserende livsstil. Vi vil også hjelpe til med evangeliserende kampanjer hvor vi besøker skoler, går på husbesøk, har stands på gata eller andre ting i tillegg til vekkelsesmøter.


Mvh Arne Borgersen

HILSEN FRA GUNNAR JEPPESTØL

Kjære menighet!
Vi har over en del år sett at mange menigheter i vårt vidstrakte land sliter med dårlig rekruttering og oppslutning. Det kan selvsagt være mange årsaker til det, blant annet fraflytting og at aldersgjennomsnittet har blitt så høyt at kreftene hos en del trofaste ledere har begynt å avta. Derfor er det nå på høy tid at det blir satt inn et krafttiltak med revitalisering før det er for sent og menigheter blir lagt ned. Det kan også føre til at mange lokaler blir solgt ut og bygder og byer blir uten livskraftige frimenigheter. Makedonia ropet lyder i dag fra mange steder i Norge, ”kom over og hjelp oss”. Da er det viktig at vi lik Paulus hører ropet og om nødvendig endrer våre planer for å komme menigheter til hjelp. Nøkkelen er at mange gjør noe konkret for å snu trenden. Vi tror at REvital med praktisk hjelp med revitalisering vil være med å snu situasjonen fra nedgang til seier for Guds Rike.

Gunnar Jeppestøl, Pastor Filadelfia Vennesla