Du er her: Hjem > menighetsskolen

TJENESTEGAVENS PLASS I MENIGHETEN

cat Menighetsskolen|date publisert: 24.10.2010 | Arne Borgersen

LEMMER PÅ KRISTI LEGEME Se storheten Vitnesbyrd på flyet. Få øye på noe større enn seg selv. Se Guds rike og sette menighet inn i en større sammenheng. Få en visjon, åpenbaring, om hva dette går ut på. Mer enn å gå på møter. Et LIV! 12, 12 Menigheten ER Kristus For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; Jesus er til stede i verden gjennom oss, hans menighet. Vi er ikke bare ambassadører, men lemmer på hans legeme. Hans liv bor i legemet. Hans sinn. Hans tanker. Hans kraft. Hans ånd. Slik som han var, ER vi i denne verden. Vi er hans armer og ben, øyne og ører, hender og føtter. Han fortsetter å vandre på jorda gjennom menigheten. Be om Åndens åpenbaring over denne viktige sannheten.

Evangelister

Apg 8,6 Og folket gav samdrektig akt på det som blev sagt av Filip, idet de hørte og så de tegn som han gjorde. Fillip satte Samaria i undring fordi han hadde en gudgitt gave til å trekke mennesker til Gud gjennom tegn og undere. Denne gaven må ikke gjemmes bort i vår iver etter å bygge menighet. Menighet uten evangelistens gave er som en bil uten motor! Vi må ikke tro at den gaven kan erstattes av at hvert medlem ”lærer å vinne mennesker”. Her er det både og! Ikke enten eller, slik vi har framstilt det alt for ofte. Garnfikse og stangfiske evangelisering. Filip gjorde begge deler. START med stanga. 2 Tim 4,5 (1-5) Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Timoteus omtales som evangelist. Han skulle også forkynne i menigheten og være en vekker som satte Guds sannhet opp mot vranglæren. Evangelister har både vekkende forkynnelse for de troende samtidig som han har en oppgave i å vekke de som enda ikke har tatt i mot evangeliet.


Lærere

Esra 7,10 For Esras hadde satt sin hu til å granske Herrens lov og gjøre efter den og til å lære folk lov og rett i Israel. Læreren gransker Guds ord og graver i det. Går i dybden. Elsker Ordet. Neh 8,7-8 Og Josva, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Ma'aseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja og de andre levitter utla loven for folket, mens folket blev stående på sin plass. 8 De leste op av boken – av Guds lov – de tolket og utla den for folket, så de skjønte det som blev lest. Læreren tolker Guds ord. Evangelisten og apostelen proklamerer Guds ord. Læreren har evnen til å systematisere og skape forståelse. Apg 18,26 Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøyere ut for ham.


Hyrder

Apg 20,28 Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod! Hyrdene kalles også eldste. De har tilsyn med hjorden, menighetens medlemmer, og ser til at de får mat og vokser en sunn vekst. Holder øye med, samtaler, setter til oppgaver. Oppmuntrer og heier på! 1 Tim 5,17 De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære. Ta vare på den forstanderen dere har og ikke vær opptatt med han dere ønsker skal ”overta”. Kan bli bedratt.


Profeter

1 Kor 14,3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. Dette er profetens oppgave i den nye pakt. Ikke så mye å forutsi, men å justere og korrigere kursen. ”Gud gjør ikke noe før han har talt til profetene” – Agabus profeterte til Paulus. Forutsa lidelser. En profet hører fra Gud. MEN – alt må stemme med Guds ord. Ellers er det villfarelse.


Apostler

2 Kor 12,12 En apostels tegn blev i alle fall gjort blant dere med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger. Apostler er de som går ut og utbasunerer et budskap. Grunnlegger menigheter og har spesialoppdrag. Er mennesker som har ”sett Jesus” – har en overnaturlig åndelig erfaring av Jesus Kristus. Paulus så ham på veien til Damaskus – i et syn. Vi kan ”SE HAM” gjennom Åndens åpenbaring.